Sanja' A Farhan


Alembay Pole

Omba alembay pole
Dhateng dhari tedhungnga are
Padhana awan se lapote
Ta sa-kasa aberri tangale

Jugan ta sa-kasa lacelleng
Sakone ojan ampon eberri papareng
Coma jiya gun ologanna kata
Jareng ta sempat e peta
Dhari dhuwa songay se pekke

Ora bula sajan tamba karat
Dila kacelleppan sanonto lebat
Rassana acakoy ban angen
Lolo enga oreng kasetanan

Tabentor bula tabentor
Dha dhuwa pagerto se ancor
Daddhina tanyebet taresna
Dhalem aeng mata se adhadha

Songennep, 2022


Pangarep Se Raja

Apak-rampak dika la dhateng
Aberri kasossaan se celleng
Menagka rayat dhaddhi kaburuan
Ngater bula dha jalan lobar

Coma dika ta akarettek dhukale
Jareng balessan bakal adhante
Jugan keya ban mespana

Saengga attassan arengkes sokma
Madhapa dha okara politik
Se ngala kakowasaan sanonto majar
E bakto dika gi tannyeng kal-akalan 

Mon gun arebbua pangarep
Ta ossa jugan ban obangnga 
Sabab kajujuran nomer settong 
Se tamen dhalem ate

Songennep, 2022

Polo Elmo

Dhari polo elmo bula majang
Agindhu pasra se raja tawabah
Agelombang padhana omba se lanjang
Alaro ka sereng  se nojjo estona

Bol-ombolan barna pote
etambuh angen alembang malaikat
Polana entar aserrata elmo
E polo songennep lebat labbuwan

Songennep, 2022


Bulan Rejjeb

E bulan rejjeb reya
Oreng ampon bannya se apasa 
Ngalakone kalaban ngarep rida
Dhari papareng Se Maha Kobasa
Ta lopot jugan nabi tor malaikatta.

Tape banne gun apasa maloloh
Maske bajangngah ossa pareata
Ma le samporna e jalan aherat
Menangka odhi gi paggun e rabat.

Daddi toreh gula ban ampeyan arennung
Dhalem bulan rejjeb se dheteng
Sebab kalaban ngarep barokah
Maka odhi bakal kababadhaian ramah.


Lubtara, 2022

A Farhan aropa'agi santre Lubangsa Utara, Luk-Guluk, Songennep

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama