Masyarakat Lebur, Keng Ta' Nabbu SalajaAmpon sataon badha e Bume Oker (Ukir gi, banne se ama’na orek), molae badha e disa paneka kaula ampon nyakse’e tor noro’ nenggu bu-tabbuawan (tantona se etabbu), akadiya Jaran Kenca’ se ereng kalaban drumband se ta’ kalaban monyenan saksofon, namong badha gendang se bisa etabbu dhukalaja, (banne gendhangnga Hadra se mara gaddhang roa kana’), tor jugan badha sek-sek badhan keybord epon. Poko’na masyarakat neka abur-lebur kalaban bu-tabbuwan. Biasana Jaran Kenca’ eereng kalaban saronen. Dhalem saronen paneka banne sakadhar saronen settong se etope, mon gun saronen settong se etope, enggi ngereng rassa’agi monyena se carethedan garowa. Bila ngoca’ ereng kalaban saronen, tantona oreng se nompa’ jaran kenca’ garowa terro alinnat-linnuda polana musigga lebur tor nyaman ayang-goyang eattas jaran, saenggana Jaran Kenca’ se ereng kalaban saronen garowa, lengkap kalaban gendhangnga se pajat badha e dhalem tabbuwan saronen, nong-kennong, tor jugan sek-sek, tantona dhuwa’an, tor jugan gung se pajat amonye Jur(uan). Orang lamba’ neka bila entar Aziarah ka Juruwan neka abakta saronen. Eka’dhissa’ e disa Juruwan neka badha Asta se biasa ecabisi, aziarah, same sareng asta-koburan se keramat, namong bannya’ oreng se bila aziarah paneka nyambi otaba ereng kalaban saronen. Tantona neka banne sakadar saronen settong malolo. Enggi edinggangi dibi’ monyena saronen se settong garowa, pola ta’ nyolek ka kopengnga. Saka’dhinto.

E disa paneka, oreng-oreng se nangga’ Jaran Kenca’ tanto polana lebur, dhateng gilana kabbi ca’na, (maske se noles, mon badha saronen terro keya se akenca’a), sabab polana abirla kabbi, bannya’ se akenca’. Enggi nyamana bai bur-leburan. Badha baktona. Baktona abirla, ajoget, enggi ngereng eatore. Nyamana bai padha terro lebur. Leburra dibi’. Kalaban badhana paneka jugan, banne gun monyena drumband otaba monyena saronen, namong jugan monyena sound system se bakal maenger sakampong. Ngagarendhem monyena sound, tor jugan ojan esarang sopaja ta’ ojan. Kaula aromasa bannya’ gabay, ja’ biasana sound neka amonye bila badha gabay otaba karja bin-kabin se biasana kalaban tandha’ otaba lodruk. Laen pole mon patthogan se gunna ngangguy corongan dhuwa’an, padhana coronganna masjid se eangguy adzan sopaja eakeding ka sadhaja bume. Assih. Cem-macemma nye-monyean.

Salaen-salaen sound-sound bila gabay ganeka, akadiya nangga’ jaran kenca’ ban salaenna, aneka masyarakat Lebur ngodhi’I sound para’ sabban are, kadhang satengnga ennem gi’ laggu pon acakoy monyenan sound. Ojan buru ambu. Terang ojan. Nganthang pole. Monyena sound paneka kadhang se ta’ oneng ka bakto, banne gun macaremmedan. Manggana nangdanga ka taneyanna. Malle sajan salbut. Kadhang sampe’ pokol sapolo malem gi paggun enger. Aparat, apel, padhana se ta’ ngarte sakale, se ambu’ selte’ malolo. Se nyaman laju aterre berras, entare, pas pega’ ajamma sambelli. Kakan abareng pas! Ma’ lekkas lobar. Malle arokat. Arokat neka kan terro berse. Bila esambelli ajamma, enggi berse. Banas!


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama