Mamat Tèrro Nompa'a Jhârân

Mamat Tèrro Nompa'a JhârânAMPON para' bulân Molod. Bulan Molod osom na'-kana' èpanompa' jhârân sabâb ngajhina khatam. Nompa' jhârân apajungan. Èdhu'umèn pèssè mèra bhiruh sareng rèng-orèng. Pèssèna èghâbây keppay otabâ èpakaè' ka pajungnga. Alèlèng dhisa tor kampong. Duuu…lèbhurrâ.

Mamat terro ongghu sè nompa'a jhârân. Tapè Mamat posang sabâb èppa' tor èmma'na taḍâ' è compo'. Mamat sabbân arè enneng è compo' asareng nyaèna sè ampon seppo. Asakola'a mènta sango ka nyaèna. Èntara ngajhi lastarè Asar menta sango ka nyaè polè. Rèng seppona Mamat ampon lebbi sataon alako è Jakarta sabâb rajâ otang. 

Ghi' ontong Mamat ta' ènga Èttip. Nèsèrra Èttip. Sala la rèng towana apèsa karna rajâ otang, Èttip èpatoro' ka majhâdi'na karna èmbana la taḍâ' kabbhi. Ghi' pèndânan Mamat ca'na nyaè.

“Pojur bâ'na, Cong. Èppa' èbo'na bâ'na ghi' apolong. Mon pas apèsa? Bârâmma bâ'na?” Ca'na Nyaè panbilân.

Leeee…satèya Mamat terro nompa'a jhârân èpangantanè apajungan èyarak orèng bânnya' ètabbhuwin haddrâ. Bârâmma carana?

“Bâ'na ghi' ta' khatam ngajhina. Ca'na Kèyaè mon lèbât juz ḍupolo ollè nabâng khatam maskè ta' dâpa'  juz tèllo polo. Bâ'na ghi' juz sabhèllâs. Bârâmma sè nabânga?”

Mamat nunḍu'. Ta' tao sè nyaotta ka Nyaè. 
“Ta' bisa nompa'  jhârân malolo, Nyè? Ta' osa pangantan ta' rapa la…,” sowarana Mamat mellas.

Nyaè napèt ḍâḍâ . Nèser ka kompoy. Tapè jugân arassa posang sè ngoca'a ka kompoy. Ahèrra Nyaè nyabis ka Kèyaè è Langghâr. Kè Takim.

Sè ḍâbuna Kè Takim, Mamat ta' bisa noro' khataman. Mon ghun terro nompa'a jhârân bisa bhâi kèng bârâmma mon ta' paḍâ bi' kancana sè khatam?

“Sanèka, Nyè, manabi nyèwa jhârân sarèng tatabbhuwân haddra, bhârâghaddhâ larang. Ajuta'an. Ghi' adhâ'ârin è compo'. Sampèyan rogi manabi ta' akor sarèng parlona.” Nyaè molè rapa' Mamat ngantos ju'-toju' è ampèr.

“Baramma, Nyè? Ollè ca'na Kè Takim, yâ?”
Nyaèh ta' langsung nyaot. Ghi' ngènom ghâllu.
Nyaè akonḍângi bhâuna Mamat, èyajhâk tojhu' è lèncak.

“Bâriya, Cong…nompa' jhârân arèya larang, Na'. Ca'na Kè Takim, roghi mon nompa' jhârân bânnè polana khatam. Arapa mon bâ'na pasabbhâr ghâllu. Nantos taon ḍâteng?”
Mamat èssep ta' metto' oca'. Apèkkèr abit bhuru metto oca'. 

“Bârâmpa larangnga, Nyè?” Nyaè ta' tèghâ sè ngoca'a. 

“Dhina, sèngko' nelpona eppa'na bâ'na, Cong. Pola eppa'na bâ'na anḍi' pèkkèran laèn.”

***

È sakola'an, Mamat ghun ngèḍingaghi kancana abhânta khataman nompa' jhârân. È ḍâlem atèna, Mamat arassa kasta ta' kodhu ngajhi ka langghâr. Lèbhur amaèn malolo. Mon èsoro ngajhi lako ru-buru. 

Jhâ' sakènga sèngko' khatam kèyanna…jhâ' sakènga sèngko' ta' nakal…jhâ' sakènga sèngko' toro' oca' ka Nyaè…

Mamat pas ta' nyaman ngakan, sèngka sè amaènna karna ca-kancana malolo abhânta carètana orèng nompa' jhârân. Khataman sajân para' korang ḍuminggu arè la. 

Sakanca'an sè saomoran bi' Mamat pajhât bânnya' sè la khatam. Tapè bâḍâ kèyanna sè ghi' ta' khatam karna ghâluggu' macana, ta' tarbhuka ngajhina. Cem-macemma na'-kana'.

“Ta' rapa, Mat, maskè ta' khatam satèya. Sèngko' khatama taon ḍâtèng,” ca'na Bulla ka Mamat bâkto laodhân sakola'an.

“Iya mon polana ghi' bâḍâ taon ḍâtèng. Tapè sèngko' tèrro satèya ongghuna.”

“Rakèra, mon bâ'na khatam satèya apa eppa'na bi èbo'na bâ'na bisa molè ḍâri Jakarta rowa, Mat?” Bulla atanya.

“Sèngko' ta' tao kèyanna. Eppa' ajhâgâ tokona orèng ca'na Nyaè.”

“Biyâsana ta' bisa konangko molè, Mat. Kodhu bâḍâ ghântèna mon molèya.”

“Iya apa?”

”Iya. Sèngko' ngèḍingaghi carètana orèng waaa…”

Mamat èssep.

“Dhina lajhu, Mat. Khatam moso sèngko' bâ'na taon ḍâteng. Sè penting, jha' nakal polè ngajhina. Mayu, sèngko' tèrro kodhuwa ngajhi kèyanna.”

“Mon bâ'na bârâmma ma ta khatam kèyanna?”

“Sèngko' tao ambhu ta' ngaji abit karna sakè'. Marè sakè' abit pas sèngka sè ngajhiyâ polè. Dâḍdhina yâ ta' bisa nabâng khatam. Dhina ta' rapa, sèngko' sabiyâsa maskè ta' nompa' jhârân satèya.”

Mamat apèkkèr. Sè èkaoca' Bulla èpèkkèr ongghu. Kèmma parlo, nompa' jhârân bi' ngajhi? Mon ghun tèrro nompa'a jhârân bisa èntar ka tasè' Slopèng è Songènnèp, kennenganna orèng arekreasi nyarè tatèngghun mon totopan. Coma ollè senneng malolo ta' ollè ghânjhârân mon ghun nompa' jhârân. Ban polè, Mamat ènga' ka oca'na Nyaè bâri'.

“Èppa' bi' èbo'na bâ'na, Cong, tanto pèrak mon ngèḍing kabhâr jâ' bâ'na khatam ngajhi Quran-na. Apa polè ghun nompa'a jhârân, maskè mènta haḍiyâ apa bhâi pagghun ètekkanè bi' èppa'na. Poko' bâ'na toro' oca' asakola pateppa', ngaji pakodhu.”

Maskè ta' ngoca' pa-apa ka Bulla, saongghuna Mamat arassa akalangkong ka Bulla karna ollè pèkkèran anyar.

***

“Nyè, sèngko' nompa'a jhârân taon ḍâtèng bhâi, Nyè. Ta' rapa satèya ta' nompa'  jhârân. Sèngko' toḍus mon noro' nompa' jhârân malolo tapè sèngko' ta' noro' khatam ngajhi.”
Nyaè tacengnga' mengnga' tapè ta' ca'-ngoca'. Nyaè arekkep Mamat asokkor ḍâ' sè Kobâsa. Alhamdulillah, kompoy anḍi'  pèkkèran bhâgus, ca'na Nyaè è ḍâlem atèna.Karduluk Marèt 2022

*Carpan paneka ampon ngombar e Majalla Jokotole edhisi kapeng 26 (Januari-Juni 2022). Manabi dhalem Majalla Jokotole ka'dhinto sadajana eserrar kalaban eja'an 2008(2011).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama