Jamban Tor Sadaja Se Aban-Dalumban


Oreng odhi’ e dunnya neka kodu wang-mowang. Ta’ neng kodu saba’ terros. Napa pole sampe’ esempen eparempen. Badha esempen sampe’ baruy, sampe’ bau. Sampe’ lebih baik bau daripada disedekahkan. Padhana angen-nyaba ka’dhissa’ kalowar maso’, malle segger. Malle anyar terros. Sanajjan angen se esergu’ neka bauna calatthong, bauna kento’ neka jugan badha parlona ka badan. Sopaja badan neka ngagali ja’ badha aroma se ta’ ekabuto.

Napa pole samangken sabban are aromasa kodu mowang palastic, kresek, tor cem-macemma dha-baddha laenna tor ebuwang saromban. Ethang-bathangagi. Ebuwang san-kassannagi. Ta’ oneng bara’, temor, dhaja, lao’. Pon poko’ ebuwang. Aneka adungngeng se badha e lowaranna aba’. Artena akadiya palastik ganeka kan ta’ nyono’ ka dhalem badan. Aneka ebuwang ban-saromban. Barang-barang ganeka tanto ta’ bau badanna aba’, asabab ta’ maso’ ka dhalem badan. Se palastik, kaju, dhawun, bato, karet, dalubang aneka paggun barangnga. 

Bida kalaban dha’aran. Enggi dha’aran se leca’ otaba se gali. Se gali epaleca’. Se leca’ epagali. Aneka jat kalakowanna manossa. Dhi’-andhi’na oreng odhi’. Mon bine’an neka adujanan ka se gali. Merras. Gali dhalem parembagan. Gali dhalem mimpin rumah tangga tor jugan gali ka’dhissa’ ama’na tegas. Ta’ leca’. Mon leca’ egabaya napa. Dha’aran se ampon maso’ ka dhalem aba’, ka dhalem badan neka bakal epakalowar, ebuwang sabban laggu. Melana badha se ngoca’ metto are metto tae. Aneka bagiyan dhari sirkulasi badan (tubuh).

Manabi ta’ epakalowar neka babaja. Neka jat kodu epakalowar. Sampeyan bisa mekker, oreng ta’ bisa mekalowar aneng ka budhi, ka baba, neka ambu (kodu) apareksa. Kodu obati. Asabab tantona badha se ta’ beres. Napa pole kantos ta’ bisa makalowar aeng se raja. Saenggana oreng asenne (mowang aeng kene’ lebat adha’-palanangan) neka badha atoranna akadiya lakar kodu nengkong. Neka banne sakadar nengkong-ajarukkong. 

Ca’epon kedokteran/keperawatan manabi akemme manjeng neka kemme ta’ kalowar sadaja, ta’ tuntas, ta’ eyabi’ dhalem kennengnganna. Aneka bisa babaja monggu palanangan tor jugan kantong kemme ganeka. Aneka buru se leca’. Tor jugan ta’ neng taccerragi sarombanan. Ta’ neng taserragi sarombanan. Asabab badha ban-keban se kodu kaneserre. Napa pole etaccerragi ka bungkella bungka’an. Bakal etoro’e setan (jin. Mon ekemme’e ngoso’, mon alassa ebabat, epatadha’ sakale mon oreng se andhi’ pesse bannya’/investor, nanges, tak berdaya, ta’ alaban sakale).

Saka’dhinto jugan monggu se bak leca’-gali se ekasambat kalaban AIR BESAR (kopadhang) banne gun ta’ neng buwang sarombanan. Sabab bauna. Sanajjan gi’ dhimen oreng-oreng neka bannya’ se ngetek ka bungkella bungka’an sopaja bisa mowang, namong samangken reng-oreng ampon agabay jamban sopaja bisa esaba’ kalaban lebbi rempen tor ta’ nyarowap kabauwan. Kantos mangken ampon bannya’ macemma jamban.

Macemma neka banne coma closed. Napa garowa banne jamban. Enggi jamban keya nyamana. Keng polana modern pas ekoca’ closed. Enggi closed nengkong tor jugan closed toju’, enggi mon ekota tor orengnga andhi’ se ekabelliya. E disa badha jugan se andhi’, namong sakone’. 

Badha jugan se gi’ ngangguy jamban asli (juldeng) se langsung mendarat ka dhalem bume. Ponapa pon sobung oreng mowang aeng raja dha’ tase’, paggun bannya’, enggi badha se ngangguy tabing, badha enggi se langsung mowang e alam bebas. Sampe’ bisa tor-catoran pola. Samangken, ponapa pon sobung oreng se mowangan ka jamban? Enggi gi’ badha, sabab oreng karena lamba’, aromasa ta’ bisa mowang mon ta’ ka jamban. Ta’ bisa kalowar mon mowang ka WC. Saka’dhinto jugan oreng-oreng e penggir tase’, enggi badha se pon ngalle ka WC.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama