Basa Tandhana Bangsa

\\ Nata basa nata bangsa //
Aher taon 2020 (baca kumparan) UNESCO apareng tandha pangesto tor neteppagi ja pantun aropaagi warisan kabudhajaan bangsa Indonesia tor Malaysia. Kadhinto nandhaagi ja pantun coma badha e Indonesia se kantos samangken badha tor eparatene kalaban sae.

Kalaban basa, kaula sareng sampeyan bisa adha-kandha. Bisa madhapa pangaterro, bisa ngabala, bisa ngabarragi pengaro. Pan-saponapan se esajja bisa ekagali. Kalaban basa, nerranggi elmo. Ja senga sobung basa, kalaban napa elmo, pangaonengan, kabar, otaba en-laenna bisa ekacator. Contona nerangngagi kopi. Napa kopi enggi paneka dhaaran (menoman) se agandhu kopi, aeng tor gula otaba gula aeng tor kopi, ejajarbaagi kalaban lengkap, kalaban nambai katerrangan dhari kadhimmaan kopi kasebbut. Ja senga sobung basa, kalaban napa kaula oneng ja badha kopi. 

Basa neka tandha se nandhaagi barang-barang se badha tor se perna badha. Kalaban tandha kaula ban sampeyan bisa oneng ka barang-barang kasebbut. Kaju. Bungkaan. Bungkana tarebung, bungkana nyeor. Garowa sadhajana nandhaagi. E dhalem basa arab, badha kalemat Isim, Kalemat Fiil tor kalemat horof, enggi kan. Tello kalemat kasebbut padha badha tandhana. Enggi manabi terro onenga ka macemma dha-tandhana kalemat dhalem basa arab, enggi ngaji/ajar nahwu sareng sharrof. Manabi basa Madura kadipana. Badha jugan, sakeng gi ta kalampa akadiya basa arab. Dhalem basa Madura, badha tambaan, badha sesselan, badha aheran. Sadhajana garowa nandhaagi basana bang-sebang. Kalaban basana, basa neka pajat pan-napan se kaloar dhari lesan (colo). Manabi basa lemmes, enggi tandhana basana pon etata. Etator. Bannya jugan se pameler, pagaja. Karana pon akrab.

Basa inggris mesalla ampon kalonta dha man-kadhimman. Salaggi basa inggris eajari, nandhaagi ja bangsa inggris neka gi kalonta, terkenal. Anapa basa Madura ta terkenal akadiya basa inggris, arab, jepang otaba mandarin, aneka asemmaan karana faktor politik internasional. Napa daggi bila sobung basa Madura, napa gi badha bangsa Madura. bila pon sobung basa madurana, se aropaagi tandhana bangsa se paleng semma, enggi kare napana. Basana sobung, kabudhajaanna sobung, enggi sobung tandhana bangsa Madura. 

enggi pajat coma basa Madura. tape dhimen, bannya orang se noles kalaban basa Madura, kaangguy ajellassagi elmo agama ka masyarakat. Anapa ma ngangguy basa Madura pegon (tolesan arab) se pertama sopaja ta gampang eajari. Dhimen bakto penjajahan, neka sara se ngajaran masyarakat. Daddi eajari kalaban basa Madura se etoles kalaban basa arab. Basana ekangarte sareng masyarakat, ummat, tolesanna ta ekataowe sareng balanda. Simbolikkan. Tandha. Nandhai. Telik sandi. Password. Manabi sobung tolesan arab. Bisa carakan. Tape pon bannya se ta oneng noles carakan. Sanajjan ka dhinto tolesan Nusantara. Dhari Thailand kantos Lombok ka dhinto noles kalaban carakan. Sopaja balandha bisa ngataowe napa pangaterrona masyarakat nusantara, eajari noles latin. Pas loppa ka carakan, ka basa asli bangsana bang-sebang.

Manabi samangken basa Madura neka bakal elang gan sakone. Bila pon sobung basa Madura. kaula ta bisa madhapa katerangan bab basa Madura, manabi pon bannya se ta ngagali pan-saponapan bab kamaduraan. Mesalla ajellasagiya bab tingkatanna basa. Basa enja iya, enggi enten, enggi bunten. Ban samacemma. manabi coma kasorang se oneng. Sajan sara se nerranggiya. Samangken gi bannya, gi bannya se agunaagi tingkadanna basa. Gi gampang  ngagali. Manabi pon sobung. Kalaban napa pas ekaonenge badhana bangsa Madura. tandha identitas se paleng cekka, se paleng semma enggi paneka basa. Manabi rasogan, aneka gi bisa aoba. Lekkas aoba. Tape manabi basa neka se paleng semma, badha dhalem pekkeranna bang-sebang, tor kaloar lebat lesan, nandhaagi se ngoca.

Anapa ma da-bida dialek? Sampeyan oneng basa inggris amerika tor british. Manabi dhalem hp, badha enggris USA otaba UK, USA aropaagi basa inggris Amerika, UK aropaagi basa enggris dhari asli ingris, aneka laenan dialegga. Badha bidana. Napa pole basa inggris versi basa Madura. salpi sajan. Padha badha bidana dialek. Enten banne gun basa Madura malolo. Aneka se parlo enggi paneka ajaga basana dibi. Basa se eangguya monggu dha oreng laen. Mon gun acaca kadibian enggi ta anapa. Kalaban badhana ajaga, nata basa Madura, enten banne majau dhari basa Indonesia, bahasa bangsa Indonesia aneka basa daerah. Manabi bahasa Indonesia, garowa bahasa persatuan, bahasa pendidikan dan bahasa pengetahuan.


Mat Toyu// Wartawan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama