Bajing Alonca’, Aca’-kenca’


Maca buku Bajing tana se agandhu’ dungngeng oreng bine’ alake, ta’ andhi’ ana’, namong salastarena epencar, (apesa) oreng bine’ kasebbut  ngandhung ta’ kalaban andhi’ lake. Namong, oreng bine’ kasebbut perna amempe kadhatengan oreng lake’, oreng lake’ se nyaba’ bane baji’ saenggana oreng bine’ kasebbut ngandhung sobung lakena. Ana’ kasebbut babbar ta’ kalaban oneng pasera oreng toa lake’na. kantos mare akulliya jurusan agroteknologi neng fakultas pertanian (Hal.26), tor jugan apol-kompol dhalem “Na’-kana’ Ngoda Arabat Tana” kacong kasebbut paggun ta’ manggi pasera oreng toa lake’na. Ebuna ebang-tabang oreng lake’ se terro ngapolonga (ngabina), namong babine’ kasebbut nola’ malolo. Oreng bine’ kasebbut, sajjegga ta’ andhi’ lake (asabab lakena buru ka Malaysia tor mencar) pelak alako, karana terro odhi’ ban sopaja bisa arabat kacong tong-settongnga. Saestonna lakena pelak alako, dhari sakeng pelagga, lakena kantos bisa daddi jaragan, lalake’ se bakal ngorenge parao, ngator baremma carana parao se bannya’a ollena. Toju’ e korse paleng attas, e attas parao, saenggana bakal oneng bila bannya’ juko’ tengnga tase’. Namong karana ta’ bisa andhi’ ana’, lalake’ ganeka gimeng, todhus, tor asababbagi parao tadha’ ollena.

Oreng bine’ kasebbut alako e pangessa’anna tana (pengesahan tanah). Kalaban pelagga, bajengnga oreng bine’ kasebbut alako, salaen olle gaji se raja, jugan olle bonus, bannya’ reng lake’ nabang terro ngabina, tamaso’ bos mennya’ gas (Minyak tanah). Bos mennya’ gas, melle tana se lebar kaangguy ngebbor tana, sopaja bisa kaloar mennya’, namong dhalem parjalananna, gudang mennya’ kasebbut atompa’an dha’ tana-tanana oreng tane se badha e sekitarra. Saenggana tanena mate, salaen gapaneka, asabab tompana mennya’, somber aeng se badha e dhisa gapaneka ta’ nyomber pole. Asompet. Mela dhari paneka, bannya’ oreng tane se posang. Tane burung, ta’ ekenneng kala’ hasella. E bakto gadhiya bannya’ oreng tane se pon agangse sadha’ rajana (caloret), apangara acaroga onggu. Asabab tane se ebalangngajai sopaja daddi pangoreban tadha’ argana sakale, ta’ ekenneng kala’ bungkana balekkadan, ja’ senga’a bisa ekapakan ban-keban balekkadan. Dhari sakeng kerrengnga tana, tadha’ somber agili tor tadha’ ojan, sape-sape padha ta’ endha’ se asaka’a.

Oreng tane pon padha ta’ mangga, saenggana settong bakto, oreng tane se akompol. Kacong, se akompol dhalem “Na’-kana’ Ngoda Arabat Tana” jugan noro’, bakal abantoa oreng tane, polana kacong kasebbut, andhi’ kanca, se eppa’na andhi’ tana se tanena mateyan kabbi polana semma’ ka gudang mennya’. Namong e jalan, kacong kasebbut, atemmo kalaban emma’na se alakao ka bos gudang mennya’, se asoro nyareyagi tana. Saenggana antara ana’ se lebur ajaga tana, apanggi kalaban emma’na se ajual tana (ka Investor). Ka’dhinto buang (konflik) antara ana’ sareng reng seppo bine’. Na’ poto kodu atoro’ oca’na reng seppo bine’, namong na’ poto kasebbut aromasa kodu ajaga tana, kodu arabat tana, sopaja pangoreban paggun tombu. Kaodhi’an bakal jurbu.

Namong sayangnga dhalem buku paneka, kadinapa oreng bine’ kasebbut alobi masyarakat sopaja bisa ajual tana paneka korang paddhang, saenggana pasera(an) bajing tana(na) neka ta’ epanggi. Tantona dhalem settong buku kodu badha se koat pasera se lebbi bisa mayakin masyarakat sopaja bisa ajual tana. Jugan bossa gudang mennya’, tantona jugan alobi pamarenta sopaja bisa mokka’ gudang pangeboran. Pasera’an se olle du’uman pesse, tantona banne coma settong oreng, oreng tane badha se olle, pamarenta badha se olle. Kadinapa bos mennya’ paneka alonca’ dhari settong ka kennengngan se laen. Manabi para politisi, kadinapa bajing (eppu’/tupai) ka’dhissa’ alonca’ (bermanuver) dhari settong bungka ka ranca’ otaba bungka’an laenna. Tantona pas-tagerpas. Tantona tapegga. Saka’dhinto jugan ngongodhadan se ajaga’a tana. Tantona jugan aca’-lonca’ tor sajan akecca’an pole. Namong karana buku paneka novella, dha’-pendha’, enggi daddi pendhanan lebur. Pendha apareng gambaran ja’ badha karosagan lingkungan se esababaggi tompana mennya’.

Ajarbaba’agi bab/masala lingkungan, agraria, tor maritim neka bakal sajan ramme, napa pole Madura pajat eacet, pajat epangngarae kaangguy eoba sopaja lebbi modern, enggi tantona bakal bannya’ perusahaan, industri se katonna mamaju, tape arorosak ka alam, samangken pon ekagali dibi’ bannya’ rosagga lingkungan. Buku bajing tana agambarragi kondisi Indonesia lebat Madura, kalaban buku cabbi lete’.

 

Data buku

Judul         : Bajing Tana

Pangarang : Zainal A. Hanafi

Penerbit     : Halaman Indonesia

Cetakan     : November 2020

Halaman    : 44, 11x17 cm

ISBN         : 978-602-0848-67-9

 

 

*Resensi paneka epetthek dhari Radar Madura

*Mat Toyu.  Nettep e Karduluk, Pragaan Songennep. Noles buku antologi puisi Sokana (2020).

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama