Arokat Lalampan, Ajaga Rassa, Malle Paggun Kobassa


Parlo ekagali samangken, 29 Juli 2022 aropa’agi aher tawon enggi ka’dhinto 30 Reyaja 1443 H. bila pon compet are otaba Bakto Sholat Maghrib ka’dhinto ampon maso’ tanggal settong Sora 1444 H. Bila aher tawon se jugan apanggi awwal tawon ka’dhinto eesse’e kalaban lalampan se sae. Artena jat etotop kalaban kalakowan se sae tor jugan ebukka’ kalaban lalampan se sae. Eman-ka’dhimman ampon bannya’ se adhabu enggi ka’dhinto ekalampa kalaban maos salat settong sorat se badha neng Ketab Soccena enggi ka’dhinto maos sorat: Yasin tello kale. Niat se kabidan menangka sopaja kaparengan lanjang omor, niat se kapeng dhuwa’ nyopre kaberkadan odhi’ tor niat se kapeng tello’ ka’dhinto menangka nyopre pangarep gampang rajekke salanjang omor banne coma satawon (namong banne gun coma sabban tawon adu’a kadipaneka, sabban are sabban malem paggun ta’ bu-ambu ngarep kadipaneka). Salastarena maos Yasin etambai kalaban Tahlilan, bisa aropa istighosah kubro otaba bisa jugan esebbut kalaban Syarwa. Ka’dhinto padha adekker (berdzikir).

Epan-saponapan kennengngan ekalampa sareng ana-barna, akadiya ekabidi kalaban Khatmil Qur’an, emaos dhari gi’ laggu sabellun maso’ tanggal settong Sora. Earep compet are ampon lastare. Enggi emaos giliran. Badha se maos. Badha se netene. Sopaja ta’ alopodan. Badha jugan lastarena maos Sorat Yasin tello kale, elanjuttagi kalaban pawai obur dhalem sakampong. Tor jugan badha se ngalampa kalaban nyolet ellong aleyas pettasan se bisa leddu’ ka attas akadiya ellong/pettasan Tahun Baru Masehi (New Year). Poko’ jaga dibi’ tor aperreyan ka aba’na dibi’, ca’epon pa’ polisi neka kodu ajaga kasalemddanna aba’na. kan enggi! Samangken Tawon Anyar Hijriyah para’ padha’a kalaban Tahun Baru Masehi. Samoga bainan sobung se apacaran, bu’-mabu’an, napa pole sampe’ badha se ngenep-taenep eka’dhimma bai, mesal e hotel, kalaban kandha bakal ngalampa’agi Tawon Anyar Hijriyah. Banne coma aba’na se rosak, agamana jugan daddi bau. Ekagali enggi!

Badha jugan e bulan sora paneka esse’e kalaban arebbu tajin sora, tajin mera pote ekarebba ka bala tanggana. Giliran. A. aberri’ ka B ban ka C. C kalagguwanna arebba ka B ban ka A. sapaneka jugan B, kalagguwanna arebba ka C ban ka A. menangka ka’dhinto saleng kaemba. Padha olle arebba. Padha ngaolle ganjaran. Badha se ngalampaa’agi topo bisu e Jogjakarta, bisa jugan mega kerres. Tor agangse sadaja pakakas se bisa epatajem, se ka’dhimma bisa aropa mal-amalan. Ana-barna macemma odhi’. Sabab padha terro odhi’, saengga bisa odhi’ apolong antara manossa, jin tor sadaja mahlok laen.

Badha jugan se ngalampa’agi bulan Sora paneka kalaban rokadan (arokat) enggi paneka se esebbut kalaban rokat pamengkang. Rokat pamengkan neka arokat tana, bume se etoju’i romana aba’ (enggi dhapor, kandhang, tor bisa jugan palakowan, jugan teggal se badha eseddi’na roma). E kawasan ka’dhinto, rokat pamengkang ka’dhinto kalaban Tahlilan (Parnyo’onan) kalaban ngonjang pan-sanapan oreng (sopaja bisa arebba) rata-rata enggi sataretanan, bisa sapolo oreng otaba lebbi. Epapolong. Asela. Tanto oreng kasebbut toju’, asela. Asongko’, akalambi, asarong, pamangkadda jugan asandhal. Atahlil kalaban epimpin settong keyae. Lastare paneka adha’ar (enggi nase’’ se bisa maperna tabu’ se mosse’, badha juko’/ nyujju nase’ se tako’, ajam tor samacemma, enggi kowa. Tor jugan aeng ka’dhinto. Badha jugan se apareng roko’ sanajjan salencer) lastare adha’ar, paleman tor olle berkat. Lang-tolang dhari ajam paneka pas e bendhem.

Sabellun ngonjang oreng neka ampon nyambelli ajam. Bakto nyambelli. Dharana ka’dhinto ampon esaba’ ka dhalem lobang se lobangnga sapergemman. Molae dhari dharana, buluna tor jugan tolangnga bakal ebendhem e lobang kasebbut bila pon lastare acara. Saestona sae ka’dhinto. Manabi lang-tolang ebendhem neka ta’ kera nyoco’ ka soko-soko. Manabi ebuwang sarombanan neka kan bakal mababaja. Enggi ta’ ecoco’ are mangken bisa gu-lagguna. Sapa tawo ca’na se kapodhang. 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama